NKFN_Nitra v spo­lu­prá­ci s Fakult­nou nemoc­ni­cou Nit­ra a Slo­ven­skou neuro­chi­rur­gic­kou spo­loč­nos­ťou SLS

NITRIANSKE NEUROCHIRURGICKÉ DNI 

14. – 15. 11. 2024 (štvrtok – piatok)
Hotel MIKADO, Nitra

Váže­né kole­gy­ne, váže­ní kole­go­via,
dovoľ­te nám, Vás srdeč­ne pozvať na Nit­rian­ske neuro­chi­rur­gic­ké dni, kto­ré sa budú konať 14. – 15. 11. 2024 v Nit­re. 
Teší nás, že sa na takom­to podu­ja­tí v Nit­re môž­me stret­núť už po tre­tí­krát, síce aktu­ál­ne po dlh­šom obdo­bí, kedy sme si pre­šli kri­tic­ký­mi chví­ľa­mi v rám­ci situ­ácie súvi­sia­cej s pan­dé­mi­ou Covid-19.
Odbor­ný prog­ram podu­ja­tia sa bude skla­dať z čas­ti urče­nej pre leká­rov a z čas­ti urče­nej pre zdra­vot­né ses­try.
Odbor­nú záš­ti­tu nad podu­ja­tím pre­vza­la Slo­ven­ská neuro­chi­rur­gic­ká spo­loč­nosť SLS a podu­ja­tie je zara­de­né do kon­ti­nu­ál­ne­ho medi­cín­ske­ho vzde­lá­va­nia a budú jej pri­de­le­né CME kre­di­ty.
Verí­me, že kon­gres poskyt­ne širo­ký pries­tor pre výme­nu infor­má­cií, poznat­kov, skú­se­nos­tí a bude pre Vás nie­len kva­lit­nou odbor­nou uda­los­ťou, ale aj prí­jem­ným spo­lo­čen­ským stret­nu­tím.
                                                             Teší­me sa na stret­nu­tie v Nitre.

Podujatie je certifikované s pridelením kreditov ARS CME