ORGANIZÁTORI

Neuro­chi­rur­gic­ká kli­ni­ka FN Nit­ra a UKF Nitra
v spo­lu­prá­ci s Fakult­nou nemoc­ni­cou Nitra 
a Slo­ven­skou neuro­chi­rur­gic­kou spo­loč­nos­ťou SLS

ODBORNÝ GARANT PODUJATIA

MUDr. Ondrej Šedivý 

ORGANIZAČNÝ VÝBOR

MUDr. Ondrej Šedi­vý, pred­se­da orga­ni­zač­né­ho výbo­ru
MUDr. Vik­tor Šimeg, podpred­se­da orga­ni­zač­né­ho výboru

ČLENOVIA

MUDr. Marián Bie­lich
MUDr. Gab­rie­la Gyi­me­si­ová
MUDr. Soňa Koval­čí­ko­vá
MUDr. Peter Kršák
MUDr. Tomáš Micha­len­ko
MUDr. Sebas­tián Šuhajda

HODNOTENIE ARS CME

Leká­ri:
Podu­ja­tie je zara­de­né do kon­ti­nu­ál­ne­ho medi­cín­ske­ho vzde­lá­va­nia ARS CME. Kre­di­ty budú účast­ní­ko­vi pri­zna­né v zmys­le vyhláš­ky MZ SR č. 742019 Z.z. v zne­ní neskor­ších pred­pi­sov a na zákla­de zmlu­vy medzi SLK, SLS a Európ­skou akre­di­tač­nou radou.
Potvr­de­nie o účas­ti na vzde­lá­va­cej akti­vi­te CME si náj­de lekár na strán­ke cme​por​tal​.sk, po pri­hlá­se­ní do svoj­ho kon­ta a pod náz­vom danej akti­vi­ty.
Účast­ní­kom, kto­rí nema­jú vytvo­re­né kon­to, zašle­me potvr­de­nia o účas­ti e‑mailom, cca do 14 dní po skon­če­ní kon­gre­su. 
Ses­try:
SKSa­Pa v zmys­le vyhláš­ky MZ SR č. 742019 Z.z. o kri­té­riách a spô­so­be hod­no­te­nia sústav­né­ho vzde­lá­va­nia zdra­vot­níc­ke­ho pra­cov­ní­ka v zne­ní neskor­ších pred­pi­sov pri­zná­va kre­di­ty.
V prí­pa­de, ak  sa ses­tra zúčast­ní tej­to akti­vi­ty sústav­né­ho vzde­lá­va­nia s viac ako jed­nou pred­náš­kou, budú jej za aktív­nu účasť pri­de­le­né kre­di­ty len raz, bez ohľa­du na počet pre­zen­to­va­ných pred­ná­šok. Toto usta­no­ve­nie sa vzťa­hu­je aj na spo­lu­au­tor­stvo.
Zdra­vot­ným ses­trám bude potvr­de­nie o účas­ti zasla­né e‑mailom, cca do 14 dní po skon­če­ní kongresu.

Zabezpečenie ubytovania

Uby­to­va­nie pre účast­ní­kov zabez­pe­ču­je Agen­tú­ra KAMI, s. r. o.
On-line: vypl­ne­ním for­mu­lá­ra
E‑mailom: agenturakami@​agenturakami.​sk

Hotel Mikado, Nitra

Cena uby­to­va­nia s raňaj­ka­mi:
Štan­dard izba: 115 EUR /​ noc
Juni­or suite: 125 EUR /​ noc
Miest­ny popla­tok: 2 EUR /​ oso­ba /​ noc
Cena uby­to­va­nia je rov­na­ká pri obsa­de­ní jed­nou ale­bo dvo­mi osobami!