On-line: for­mu­lár na tej­to stránke ↓

Dôležité termíny

ZASLANIE PRIHLÁŠKY – AKTÍVNA ÚČASŤ: do 15. 9. 2024

ZASIELANIE ABSTRAKTOV do 15. 10. 2024
On-line: www​.neuro​chi​rur​giask​.sk
Abs­trak­ty pro­sí­me zasie­lať v roz­sa­hu max. 1 štan­dard­nej stra­ny, typom pís­ma Arial 12

ZASIELANIE E‑POSTEROV do 31. 10. 2024
e‑mailom: agenturakami@​agenturakami.​sk

INFORMÁCIE PRE VÝROBU E–POSTEROV
Poste­ry budú pre­zen­to­va­né v elek­tro­nic­kej for­me, na doty­ko­vej LCD obra­zov­ke. Počas celé­ho trva­nia kon­gre­su budú vysta­ve­né a budú k dis­po­zí­cii všet­kým účast­ní­kom. K výro­be je potreb­né pou­žiť napr. prog­ram MS Power­Po­int či špe­cia­li­zo­va­né gra­fic­ké prog­ra­my (viď niž­šie).
Plo­cha pre zobra­ze­nie e‑posteru na obra­zov­ke je 52 × 66 cm (š × v). E‑poster nemu­sí pres­ne zod­po­ve­dať tým­to roz­me­rom – šír­ka sa vždy pris­pô­so­bí veľ­kos­ti plo­chy (pri výro­be dopo­ru­ču­je­me nasta­viť šír­ku doku­men­tu na 52 cm), dĺž­ka je ľubo­voľ­ná (poster je mož­né posú­vať pohy­bom prs­ta po obra­zov­ke).
Dopo­ru­če­ná mini­mál­na veľ­kosť pís­ma pri šír­ke doku­men­tu 52 cm je 17 – 20 bodov.
E‑posterové tabu­le sú vyba­ve­né fun­kci­ou „LUPA“, tak­že aký­koľ­vek detail (obrá­zok, graf) na e‑posteri bude mož­né pri pre­hľa­dá­va­ní zväčšiť.

 REGISTRAČNÝ POPLATOK do 30. 9. 2024 od 1. 10. 2024 a na mieste
 Aktív­ny účast­ník (prvý autor) 45 € 65 €
 Člen Neuro­chi­ru­gic­kej spoločnosti 70 € 90 €
 Nečlen Neuro­chi­rur­gic­kej spoločnosti 90 € 110 €
 Ses­try, študenti 35 € 55 €
 Účast­ník nad 70 rokov zdar­ma zdar­ma

V cene regis­trá­cie je zahr­nu­té: kon­gre­so­vý balí­ček, orga­ni­zač­né zabez­pe­če­nie, účasť na veče­ri.
Mož­nosť zakú­pe­nia obe­dov. Cena obe­da je 17 € oso­ba /​ deň.

Regis­trač­ný popla­tok uhraď­te pro­sím na účet:
Názov účtu: Agen­tú­ra KAMI s. r. o., Let­ná 82/​ 75, Spiš­ská Nová Ves
Peňaž­ný ústav: ČSOB, a. s., poboč­ka Spiš­ská Nová Ves, Let­ná 48
IBAN: SK09 7500 0000 0040 2082 0119
SWIFT: CEKOSKBX
VS: bude Vám pri­ra­de­ný po zare­gis­tro­va­ní sa
KS: 0308
1Step 1
Regis­trač­ný formulár
Infor­mo­va­nie dot­knu­tej oso­by

Povin­né infor­mo­va­nie k regis­trá­cii
Vaše osob­né úda­je Pre­vádz­ko­va­teľ – Agen­tú­ra KAMI, s. r. o., so síd­lom Let­ná 82/​ 75, 052 01 Spiš­ská Nová Ves, IČO: 36 706 272 (ďalej len „Pre­vádz­ko­va­teľ“) spra­cú­va v zmys­le čl. 6 ods. 1 písm. f) Naria­de­nia Európ­ske­ho Par­la­men­tu a Rady (EÚ) 2016 /​ 679 z 27. aprí­la 2016 o ochra­ne fyzic­kých osôb pri spra­cú­va­ní osob­ných úda­jov a o voľ­nom pohy­be takých­to úda­jov, kto­rým sa ruší smer­ni­ca 95 /​ 46/​ ES (vše­obec­né naria­de­nie o ochra­ne úda­jov). Opráv­ne­ným záuj­mom Pre­vádz­ko­va­te­ľa je orga­ni­zač­né zabez­pe­če­nie odbor­né­ho vedec­ké­ho vzde­lá­va­cie­ho podu­ja­tia na medzi­ná­rod­nej úrov­ni, kto­ré je pova­žo­va­né za sústav­ne vzde­lá­va­nie zdra­vot­níc­kych pra­cov­ní­kov. Chce­me Vás uis­tiť, že sme vyko­na­li všet­ky kro­ky potreb­né k tomu, aby boli Vaše osob­né úda­je v abso­lút­nom bez­pe­čí. Ako dot­knu­tá oso­ba máte prá­vo kedy­koľ­vek namie­tať také­to spra­cú­va­nie osob­ných úda­jov. Ďal­šie infor­má­cie o ochra­ne osob­ných úda­jov náj­de­te v pra­vid­lách o ochra­ne osob­ných úda­jov náj­de­te na našom webo­vom síd­le www​.agen​tu​ra​ka​mi​.sk v sek­cii ochra­na osob­ných úda­jov ale­bo si ich môže­te vyz­dvi­hnúť pria­mo u nás.

Účast­ník
Účasť
Záu­jem o veče­ruštvr­tok 14. 11. 2024
Mož­nosť zakú­pe­nia obe­dov17 € oso­ba /​ deň
Záu­jem o uby­to­va­nie14. – 15. 11. 2024

 

Požadujem vystaviť faktúru

Súhla­sím so zasie­la­ním pozvá­nok, týka­jú­cich sa orga­ni­zá­cii kon­gre­sov, kon­fe­ren­cií, semi­ná­rov v pôsob­nos­ti Agen­tú­ry KAMI, s. r. o. na uve­de­nú e‑mailovú adre­su v súla­de s Naria­de­ním Európ­ske­ho Par­la­men­tu a Rady (EÚ) 2016/​ 679 z 27. aprí­la 2016 o ochra­ne fyzic­kých osôb pri spra­cú­va­ní osob­ných úda­jov a o voľ­nom pohy­be takých­to úda­jov, kto­rým sa ruší smer­ni­ca 95/​46/​ES (vše­obec­né naria­de­nie o ochra­ne úda­jov) (ďalej len Naria­de­nie GDPR), a záko­na č. 18/​ 2018 Z.z. o ochra­ne osob­ných úda­jov a o zme­ne a dopl­ne­ní nie­kto­rých záko­nov so spra­co­va­ním osob­ných úda­jov. Chce­me Vás uis­tiť, že sme vyko­na­li všet­ky kro­ky potreb­né k tomu, aby boli Vaše osob­né úda­je aj naďa­lej v abso­lút­nom bez­pe­čí. Aktu­ali­zo­va­né pra­vid­lá o ochra­ne osob­ných úda­jov náj­de­te na našom webo­vom síd­le www​.agen​tu​ra​ka​mi​.sk v sek­cii ochra­na osob­ných úda­jov. Pro­sím, pre­čí­taj­te si nové pra­vid­lá a pre­svedč­te sa o tom, že nám na bez­peč­nos­ti Vašich osob­ných úda­jov sku­toč­ne záleží.

keyboard_​arrow_​leftPre­vi­ous
Nextkeyboard_​arrow_​right