Dob­rý deň,
dovoľ­te nám, aby sme Vás v mene orga­ni­zá­to­rov infor­mo­va­li o príp­ra­ve podu­ja­tia s náz­vom NITRIANSKE NEUROCHIRURGICKÉ DNI. Srdeč­ne Vás na toto odbor­né podu­ja­tie pozý­va­me! Záro­veň si Vás dovo­ľu­je­me požia­dať o pod­po­ru uve­de­né­ho kon­gre­su.
Ponú­ka­me mož­nosť spo­lu­prá­ce for­mou KONGRESOVÝCH  BALÍČKOV, kto­ré obsa­hu­jú via­ce­ro mož­nos­tí ako Vašu spo­loč­nosť pre­zen­to­vať.
• pre­zen­tač­ný stá­nok spo­loč­nos­ti
• aktív­na účasť na kon­gre­se
• inzer­cia v prog­ra­me
• uve­rej­ne­nie loga medzi par­tner­mi na webe, aj počas konferencie

Prezentačný stánok

Veľ­kosť plo­chy je urče­ná výš­kou partnerstva.

Aktívna účasť na konferencii

• pred­náš­ka v blo­ku – doho­dou po kon­zul­tá­cii s organizátormi

Inzercia v bulletine

Pri­pra­vo­va­ný for­mát bul­le­ti­nu je A5 na výš­ku.
Pod­kla­dy pre uve­rej­ne­nie inzer­cie je potreb­né dodať v tla­čo­vom PDF (CMYK, 300 dpi), 3 mm spa­dáv­ka, na adre­su: event@​agenturakami.​sk,
naj­ne­skôr do 30. 10. 2024.
Inzer­cie doda­né po tom­to ter­mí­ne nebu­dú súčas­ťou tla­če­nej ver­zie bulletinu.

Logá partnerov

Logá všet­kých par­tne­rov podu­ja­tia budú pre­zen­to­va­né na web strán­ke kon­gre­su, aj počas kona­nia kon­gre­su, logo je potreb­né dodať v tla­čo­vej kva­li­te. Ak máte o účasť na kon­gre­se záu­jem, kon­tak­tuj­te pro­sím orga­ni­zá­to­rov:
Agen­tú­ru KAMI – pove­re­nú orga­ni­zá­ci­ou:
Jakub Kozák, email: event@​agenturakami.​sk, tel. 0910 /​ 993 848

Radi si s Vami dohod­ne­me pod­mien­ky spo­lu­prá­ce.
Ešte raz ďaku­je­me za pomoc.
Teší­me sa na spo­lu­prá­cu s Vami.

S pozdra­vom
Orga­ni­zá­to­ri kongresu

HLAVNÝ PARTNER 
PARTNERI 
InterMedical Plus