Hlavná téma podujatia:

Nové metódy liečby, prístupy, komplikácie v neurochirurgii a spondylochirurgii

Témy podujatia:

Lekárska sekcia:
 1. neuro­on­ko­ló­gia
 2. ciev­na neurochirurgia
 3. neurot­rau­ma­to­ló­gia
 4. spon­dy­lo­chi­rur­gia
 5. kom­pli­ká­cie – pre­hry v neurochirurgii
 6. varia

Témy podujatia:

Sesterská sekcia:
 1. kom­plex­ná ošet­ro­va­teľ­ská sta­rost­li­vosť o pacien­tov s nádor­mi CNS
 2. kom­plex­ná ošet­ro­va­teľ­ská sta­rost­li­vosť o pacien­tov po úra­zoch hla­vy a chrbtice
 3. kom­plex­ná ošet­ro­va­teľ­ská sta­rost­li­vosť o pacien­tov s krvá­ca­ním do mozgu
 4. kom­plex­ná ošet­ro­va­teľ­ská sta­rost­li­vosť o pacien­tov po ope­rá­cii moz­gu a chrbtice
 5. nové tren­dy pri ope­rá­ciách moz­gu a chrbtice
 6. varia
program

 Prog­ram je pred­bež­ný    ORGANIZÁTORI SI VYHRADZUJÚ PRÁVO NA ZMENY!