Zabezpečenie ubytovania

Uby­to­va­nie pre účast­ní­kov kon­fe­ren­cie zabez­pe­ču­je Agen­tú­ra KAMI, s. r. o.
On-line: vypl­ne­ním for­mu­lá­ra
E‑mailom: agenturakami@​agenturakami.​sk

Hotel Mikado, Nitra

Cena uby­to­va­nia s raňaj­ka­mi:
Štan­dard izba: 115 EUR /​ noc
Juni­or suite: 125 EUR /​ noc
Miest­ny popla­tok: 2 EUR /​ oso­ba /​ noc
Cena uby­to­va­nia je rov­na­ká pri obsa­de­ní jed­nou ale­bo dvo­mi osobami!